WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO - CZYTELNICZEGO NA STOWRZENIE GRZBIETU KSIĄŻKI

Mamy już wyniki konkursu!!!

Zwycięzcami są.

W kategorii klas I - III:
I miejsce - Hanna Kołodziej kl.IIIb
II miejsce - Małgorzata Kołodziej kl.Ib
III miejsce - Kinga Ryś kl.Ib

W kategorii klas IV - VI:
I miejsce - Weronika Żemła kl. VIb
II miejsce - Hanna Poloczek kl. VIa
III miejsce - Oliwia Stefańska kl. VIa

W kategorii klas VII - VIII:
I miejsce - Dagmara Sitkowska kl. VIIe
II miejsce - Nadia Słowiaczek kl. VIIIb
III miejsce - Matylda Bramberger kl. VIIIb

Bardzo serdecznie gratulujemy.

KONKURS PLASTYCZNO - CZYTELNICZY NA STOWRZENIE GRZBIETU KSIĄŻKI
ZAPRASZAMY uczniów wraz z rodzinami do stworzenia "Grzbietu Książki" które posłużą do ozdobienia wejścia do naszej szkolnej biblioteki.
Czekamy na wasze propozycje.
POWODZENIA !!!
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO - CZYTELNICZEGO NA STWORZENIE GRZBIETU KSIĄŻKI

I. Organizatorzy:
Opiekunowie Klubu czytelniczego „Książkowy Gang 6”
II. Cele konkursu:
- promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości młodzieży,
- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- rozwijanie zainteresowań i kreatywności.
III. Zasady uczestnictwa:
- Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas.
- Prace powinny być wykonane wspólnie z rodziną.
- Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę.
- Prac nie należy zwijać w rulon czy też składać.
- Prace nie podlegają zwrotowi.
IV. Technika wykonania i forma prac:
- przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie grzbietu książki o wymiarach:
długość 21-28 cm, szerokość 6 -8 cm; na kartce z bloku technicznego
- do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,
- praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane.
V. Termin oddawania prac:
Prace należy oddawać w terminie do 24 maja 2021 r. do biblioteki szkolnej, świetlicy lub gabinetu pedagoga. W razie braku możliwości podejścia do szkoły można wysłać zdjęcie swojej pracy na adres:
k.sledzinska@sp6-pszczyna.pl
a.byrski@sp6-pszczyna.pl
w.leksa@sp6-pszczyna.pl

VI. Jury:
Oceny prac dokonają organizatorzy.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria - klasy I-III
II kategoria - klasy IV-VI
III kategoria - klasy VII-VIII
VII. Nagrody:
Zostaną przyznane trzy nagrody główne.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 01.06.2021 r.
- Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.
- Biblioteka zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.
- Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej w zakładce biblioteka szkolna.
VIII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu, przekazaniem praw autorskich organizatorom konkursu (art. 50 Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz wyrażeniem zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie w celu promowania czytelnictwa w naszej szkole. Wszyscy uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu na stworzenie grzbietu książki zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
IX. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.


POZDRAWIAMY I ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY

Klaudia Śledzińska, Weronika Leksa i Aleksander Byrski

Klaudia Śledzińska