Regulamin biblioteki

Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki
w Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego
w związku z koronawirusem


Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

ZASADY OGÓLNE

1. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania procedur obowiązujących na terenie szkoły.
2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
3. Zapewnia się wietrzenie pomieszczeń.
4. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy są regularnie czyszczone i dezynfekowane.
5. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane do specjalnie przygotowanego pudła, oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny - 3 dni. Po tym okresie ponownie zostaną włączone do użytkowania.
6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE

1. Czytelnicy oczekujący na wejście do biblioteki powinni zachować bezpieczną odległość
(przynajmniej 2 metry).
2. Osoba przychodząca do biblioteki zobowiązana jest do zasłaniania ust i nosa.
3. Książki oddajemy i odbieramy przy wejściu do biblioteki.
4. Po przyjęciu książek od użytkownika, blaty stolików będą każdorazowo zdezynfekowane.
5. Zwracane książki będą pozostawać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Będą odizolowane (przechowywane w odpowiednio oznaczonych datą zwrotu miejscach-pudłach lub szafach, można je również ustawiać na podłodze). Dostęp do nich będzie miał tylko pracownik biblioteki.
6. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
7. Czytelnia i wolny dostęp do półek zostają wyłączone z użytkowania.
8. Nauczyciel bibliotekarz nosi osłonę nosa i ust, oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
9. Książki należy zamawiać przez dziennik elektroniczny lub przez pocztę e-mail. Będzie również możliwość zostawienia karteczki z zamówieniem w wyznaczonym do tego miejscu.
10. Odbiór lektur będzie ustalany z wychowawcą lub nauczycielem języka polskiego.
11. W klasach IV - VIII podręczniki uczeń odbiera osobiście. W klasach I - III podręczniki odbiera wychowawca.
12. Każda klasa będzie miała wyznaczony dzień tygodnia i godziny w trakcie których będzie mogła wypożyczyć lub oddać książki.
13. Wypożyczenia podręczników szkolnych odbywają się wg poniższych sposobów:
a) w klasach 1-3 zeszyty ćwiczeń oraz podręczniki wypożycza wychowawca i rozdaje je uczniom w klasie;
b) w klasach 4-8 wychowawca/nauczyciel w wyznaczonym terminie przysyła do biblioteki maksymalnie
2 uczniów, którzy wypożyczają komplet podręczników oraz otrzymują zeszyty ćwiczeń i wracają do klasy. W klasie każdy uczeń podpisuje swoje podręczniki i zeszyty ćwiczeń, by nie wymieszały się z podręcznikami kolegów. Wychowawca/nauczyciel posiada protokół, w którym każdy z uczniów podpisem potwierdza odbiór podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz znajomość Regulaminu korzystania z podręczników szkolnych.


REGULAMIN BIBLIOTEKI
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły.
 2. Uczniowie klasy pierwszej mogą korzystać z biblioteki po przeprowadzeniu lekcji bibliotecznej lub po uzgodnieniu z wychowawcą.
 3. Każdy uczeń jednorazowo może wypożyczyć 4 książki.
 4. Z czasopism oraz pozycji umieszczonych w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko w czytelni.
 5. Zasady wypożyczania książek:
  • lektury na czas 1 miesiąca
  • powieści i opowiadania na czas 1 miesiąca
  • bajeczki, wierszyki, komiksy na czas 1 miesiąca
  • literaturę popularnonaukową do 2 tygodni
 6. Każdy uczeń może wypożyczać książki tylko na własne nazwisko.
 7. Książki należy chronić przez zniszczeniem i zgubieniem.
 8. Czytelnik, który zgubi książkę powinien odkupić taką samą lub przynieść podobną.
 9. Klasa trzecia powinna zwrócić książki do biblioteki przed wyjazdem na Zieloną Szkołę.
 10. W bibliotece należy zachowywać się cicho i spokojnie.
 11. W bibliotece nie należy spożywać posiłków i napojów.
 12. Książki muszą zostać zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Z komputerów uczniowie korzystają tylko w obecności bibliotekarza lub innego nauczyciela.
 2. Nie należy samodzielnie odłączać i przyłączać urządzeń zewnętrznych zestawu komputerowego.
 3. Nie można samodzielnie instalować programów.
 4. Podczas korzystania z komputerów nie można spożywać żadnych posiłków i napojów.
 5. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 6. Podczas przerw można korzystać z komputerów tylko w nagłych przypadkach (np.: zadanie domowe, wyszukiwanie potrzebnych informacji).
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. Każdy korzystający z Centrum ma obowiązek wpisać się do Dziennika Centrum Multimedialnego. Wpisanie się do Dziennika jest potwierdzeniem znajomości Regulaminu Centrum Multimedialnego.
 9. Za zgodą nauczyciela można grać w gry edukacyjne.
 10. Centrum multimedialne służy przede wszystkim do celów naukowych, korzystanie z niego w innym celu odbywać się może tylko za zgodą nauczyciela.


Regulamin wypożyczania podręczników
 
  1. Podręczniki i materiały edukacyjne, które zakupiono z dotacji są własnością placówki i wypożycza je biblioteka.
  Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują nieodpłatnie.
   
  2. Ilekroć mowa o:
  podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej lub otrzymany z MEN;
  materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
  materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów , służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
   
  3. Zasady wypożyczania:
  • Podręczniki i materiały edukacyjne mogą wypożyczać uczniowie na czas nauki w danym roku szkolnym.
  • Podręczniki mają służyć uczniom przez 3 kolejne lata nauki.
  • Uczeń przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi lub nauczycielowi.
  • Uczeń jest odpowiedzialny za stan wypożyczonych mu podręczników.
  • Uczeń zobowiązany jest do obłożenia podręcznika, w sposób umożliwiający zdjęcie obłożenia bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika przed jego zwrotem.
  • W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub ćwiczeń w trakcie roku szkolnego szkoła nie zapewnia następnych.

  4. Zasady zwrotu:
  • Termin wypożyczenia i zwrotu podręczników wyznacza nauczyciel w uzgodnieniu  z bibliotekarzem.
  • Czytelnicy są zobowiązani do szanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych  i zwrócenia ich w stanie nie gorszym niż normalne użytkowanie.
  • Podręczniki należy zwrócić natychmiast po realizacji treści podręcznika i nie później niż na 1 tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
  • Stan zwracanego podręcznika ocenia nauczyciel przedmiotu i bibliotekarz na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
  • Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi do biblioteki.
  • W przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego uczeń zobowiązany jest zwrócić podręczniki i materiały ćwiczeniowe do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.

  5. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zakupienia nowego podręcznika w miejsce zagubionego lub zniszczonego.

  6. Podręcznik zniszczony to książka:
  • ze śladami zalania, plamami lub innymi zabrudzeniami;
  • z wyrwanymi, pozaginanymi lub podartymi kartkami bądź okładką;
  • popisana lub porysowana;
  • bez płyty CD lub z uszkodzoną płytą, jeśli taka była dodatkiem do książki.PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZENSTWA I ZASAD FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI
NA CZAS TRAWANIA PANDEMII COVID-19


Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki
w Szkole Podstawowej nr 6 im. ks. Jana Twardowskiego
Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.
Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:
na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier - wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

ZASADY OGÓLNE
1. Bibliotekarz przebywający w bibliotece pracuje w rękawiczkach.
2. Zachowuje bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
3. Zapewnia się wietrzenie pomieszczeń.
4. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł są regularnie czyszczone i dezynfekowane.
5. Godziny otwarcia biblioteki są ustalone dla zwrotu książek (lektury, literatura piękna) i podane rodzicom/uczniom:
• wtorek 10.00-14.00;
• środa 10.00-14.00;
• czwartek 10.0-14.00
• uczniowie/rodzice mogą zwracać książki w wyznaczonym miejscu również w poniedziałki i piątki w godzinach pracy szkoły.
Natomiast do zwrotu podręczników szkolnych godziny będą wyznaczone w odrębnym terminie.

6. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane do pudła, specjalnie do tego przygotowanego (parter przedsionek szkoły /wejście główne/), z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Zwrócone egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny - do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania.
7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

ORGANIZACJA ZWROTÓW KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W BIBLIOTECE
1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki.
2. Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje informację o terminach zwrotów książek i podręczników jak również o zasadach oddawania podręczników (zwrot podręczników w pełnych kompletach, usunięcie foliowych okładek , usunięcie zapisanych w książce ołówkiem notatek, sprawdzianów i kartkówek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowanie pogiętych kartek , sklejenie rozdarcia) i przesyła ją do wychowawców klas. Wychowawca przekazuje informacje rodzicom przez dziennik elektroniczny oraz powiadamia o możliwości odkupienia podręcznika lub książki.
3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres e-mail w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów .
4. Zniszczone lub zagubione podręczniki rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić.
5. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni i godziny (w celu uniknięcia grupowania się osób).
6. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały lub stoły) oraz oznacza datą przyjęcia. Ułatwi to prace związane z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie.
7. Sposób przekazania podręczników szkolnych:
- podręczniki (pełny komplet) powinny być zapakowane w reklamówkach, które należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, liczba podręczników
- książki przynoszone są do szkoły w ustalonym z wychowawcą terminie, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza .
8. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zgubienia lub zniszczenia książki rodzic zobowiązany jest do odkupienia książki, o czym zostanie poinformowany poprzez dziennik elektroniczny.