Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły.
 2. Uczniowie klasy pierwszej mogą korzystać z biblioteki po przeprowadzeniu lekcji bibliotecznej lub po uzgodnieniu z wychowawcą.
 3. Dzieci z zerówki, które w sposób zadowalający opanowały czytanie mogą korzystać z działu „Bajeczki, wierszyki”.
 4. Każdy uczeń jednorazowo może wypożyczyć 4 książki.
 5. Z czasopism oraz pozycji umieszczonych w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko w czytelni.
 6. Zasady wypożyczania książek:
  • lektury na czas 1 miesiąca
  • powieści i opowiadania na czas 1 miesiąca
  • bajeczki, wierszyki, komiksy na czas 1 miesiąca
  • literaturę popularnonaukową do 2 tygodni
 7. Każdy uczeń może wypożyczać książki tylko na własne nazwisko.
 8. Książki należy chronić przez zniszczeniem i zgubieniem.
 9. Czytelnik, który zgubi książkę powinien odkupić taką samą lub przynieść podobną.
 10. Klasa trzecia powinna zwrócić książki do biblioteki przed wyjazdem na Zieloną Szkołę.
 11. W bibliotece należy zachowywać się cicho i spokojnie.
 12. W bibliotece nie należy spożywać posiłków i napojów.
 13. Książki muszą zostać zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Z komputerów uczniowie korzystają tylko w obecności bibliotekarza lub innego nauczyciela.
 2. Nie należy samodzielnie odłączać i przyłączać urządzeń zewnętrznych zestawu komputerowego.
 3. Nie można samodzielnie instalować programów.
 4. Podczas korzystania z komputerów nie można spożywać żadnych posiłków i napojów.
 5. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 6. Podczas przerw można korzystać z komputerów tylko w nagłych przypadkach (np.: zadanie domowe, wyszukiwanie potrzebnych informacji).
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. Każdy korzystający z Centrum ma obowiązek wpisać się do Dziennika Centrum Multimedialnego. Wpisanie się do Dziennika jest potwierdzeniem znajomości Regulaminu Centrum Multimedialnego.
 9. Za zgodą nauczyciela można grać w gry edukacyjne.
 10. Centrum multimedialne służy przede wszystkim do celów naukowych, korzystanie z niego w innym celu odbywać się może tylko za zgodą nauczyciela.


REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811)

 1. Podręczniki wypożyczane są na okres realizacji poszczególnych części w klasach I - III ,a w klasach IV - VI na okres jednego roku szkolnego.
 2. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej.
 3. Podręczniki są własnością szkoły, uczniowie mają obowiązek je szanować, chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 4. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
 5. Podręczniki należy przechowywać w okładce, nie wolno w nich niczego pisać, zaznaczać, kolorować itp.
 6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników.
 7. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie ucznia. (Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie protokołów otrzymanych przez szkołę z MEN).
 8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
 9. Rodzice uczniów zobowiązani są do podpisania protokołu wypożyczenia podręczników.
 10. Wypożyczający podpisuje u wychowawcy znajomość z regulaminem (w przypadku klas I - III podpisuje rodzic/opiekun) i jest zobowiązany do jego stosowania.