Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły.
 2. Uczniowie klasy pierwszej mogą korzystać z biblioteki po przeprowadzeniu lekcji bibliotecznej lub po uzgodnieniu z wychowawcą.
 3. Każdy uczeń jednorazowo może wypożyczyć 4 książki.
 4. Z czasopism oraz pozycji umieszczonych w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko w czytelni.
 5. Zasady wypożyczania książek:
  • lektury na czas 1 miesiąca
  • powieści i opowiadania na czas 1 miesiąca
  • bajeczki, wierszyki, komiksy na czas 1 miesiąca
  • literaturę popularnonaukową do 2 tygodni
 6. Każdy uczeń może wypożyczać książki tylko na własne nazwisko.
 7. Książki należy chronić przez zniszczeniem i zgubieniem.
 8. Czytelnik, który zgubi książkę powinien odkupić taką samą lub przynieść podobną.
 9. Klasa trzecia powinna zwrócić książki do biblioteki przed wyjazdem na Zieloną Szkołę.
 10. W bibliotece należy zachowywać się cicho i spokojnie.
 11. W bibliotece nie należy spożywać posiłków i napojów.
 12. Książki muszą zostać zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 1. Z komputerów uczniowie korzystają tylko w obecności bibliotekarza lub innego nauczyciela.
 2. Nie należy samodzielnie odłączać i przyłączać urządzeń zewnętrznych zestawu komputerowego.
 3. Nie można samodzielnie instalować programów.
 4. Podczas korzystania z komputerów nie można spożywać żadnych posiłków i napojów.
 5. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 6. Podczas przerw można korzystać z komputerów tylko w nagłych przypadkach (np.: zadanie domowe, wyszukiwanie potrzebnych informacji).
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 8. Każdy korzystający z Centrum ma obowiązek wpisać się do Dziennika Centrum Multimedialnego. Wpisanie się do Dziennika jest potwierdzeniem znajomości Regulaminu Centrum Multimedialnego.
 9. Za zgodą nauczyciela można grać w gry edukacyjne.
 10. Centrum multimedialne służy przede wszystkim do celów naukowych, korzystanie z niego w innym celu odbywać się może tylko za zgodą nauczyciela.


Regulamin wypożyczania podręczników
 
  1. Podręczniki i materiały edukacyjne, które zakupiono z dotacji są własnością placówki i wypożycza je biblioteka.
  Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują nieodpłatnie.
   
  2. Ilekroć mowa o:
  podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej lub otrzymany z MEN;
  materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
  materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów , służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
   
  3. Zasady wypożyczania:
  • Podręczniki i materiały edukacyjne mogą wypożyczać uczniowie na czas nauki w danym roku szkolnym.
  • Podręczniki mają służyć uczniom przez 3 kolejne lata nauki.
  • Uczeń przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na stan podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi lub nauczycielowi.
  • Uczeń jest odpowiedzialny za stan wypożyczonych mu podręczników.
  • Uczeń zobowiązany jest do obłożenia podręcznika, w sposób umożliwiający zdjęcie obłożenia bez uszkodzenia oryginalnej okładki podręcznika przed jego zwrotem.
  • W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręczników lub ćwiczeń w trakcie roku szkolnego szkoła nie zapewnia następnych.

  4. Zasady zwrotu:
  • Termin wypożyczenia i zwrotu podręczników wyznacza nauczyciel w uzgodnieniu  z bibliotekarzem.
  • Czytelnicy są zobowiązani do szanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych  i zwrócenia ich w stanie nie gorszym niż normalne użytkowanie.
  • Podręczniki należy zwrócić natychmiast po realizacji treści podręcznika i nie później niż na 1 tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
  • Stan zwracanego podręcznika ocenia nauczyciel przedmiotu i bibliotekarz na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
  • Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi do biblioteki.
  • W przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego uczeń zobowiązany jest zwrócić podręczniki i materiały ćwiczeniowe do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.

  5. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do zakupienia nowego podręcznika w miejsce zagubionego lub zniszczonego.

  6. Podręcznik zniszczony to książka:
  • ze śladami zalania, plamami lub innymi zabrudzeniami;
  • z wyrwanymi, pozaginanymi lub podartymi kartkami bądź okładką;
  • popisana lub porysowana;
  • bez płyty CD lub z uszkodzoną płytą, jeśli taka była dodatkiem do książki.